ARM-532 - 花咲一杏2016年番号 いあんの挑発フェロ

ARM-532 - 花咲一杏2016年番号 いあんの挑発フェロ

不知破其气而气愈下陷,利其湿而痰愈稠粘。瘰之证,多在少年妇女,日久不愈,可令信水不调,甚或有因之成劳瘵者。

服至十剂,身体较前胖壮,脉象亦大有起色。 遂用拙拟从龙汤,去苏子,加潞参三钱,一剂全愈。

复添水将原渣煎透饮下,遂汗止喘定,四肢之厥逆亦回。人之所以觉凉者,由于衣衾之薄。

表里大热,喘息迫促,脉象洪数,重按有力,知犹可治。毛××诊其脉,甚洪实,舌苔黄而欲黑,撮空摸床,内风已动。

欲用白虎汤加连翘治之,病患闻之,骇然。医者率多束手,而投以此汤,无不愈者。

又旬日,内溃益甚,满乳又破七八个口,医者又欲尽阔之使通。其人或劳力过度、或劳心过度、或房劳过度,皆能暗生内热,耗散真阴。

Leave a Reply